>>> הורידו את האפליקציה שלנו וקבלו 20% הנחה על הקניה הראשונה ומשלוח עד הבית בחינם!! <<<

תקנון האתר

 1. מבוא
  • הכותרות בתקנון זה באות לשם הנוחות בלבד ואין לפרש הוראות תקנון זה על פיהן.
  • תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 2. האתר
  • חברת ניסוי וטעייה בע"מ (להלן: "מונבטים" או "החברה") מברכת את הגולשים הבאים בפתחי האתר האינטרנטי של מונבטים (להלן: "האתר").
  • האתר מביא מידע, תכנים ונתונים אודות מוצרי החברה וכן מאפשר להזמין את המוצרים באמצעותו "אונליין" (להלן: "הזמנת מוצרים").
  • מונבטים רשאית לשנות ו/או להפסיק את אספקת המוצרים ו/או פעילות האתר בכל עת, ללא צורך במתן התראה מוקדמת כלשהי.
  • תנאים מוקדמים להזמנת מוצרים באתר הם כדלקמן:
   • הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם הלקוח קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, ההזמנה לא תחייב את החברה.
   • הלקוח בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחילופין תייר הנמצא בארץ כדין.
   • הלקוח בעל תיבת דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל.
  • חל איסור לעשות כל שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי הוראות תקנון זה.
  • חל איסור להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
 3. התקנון
  • השימוש באתר כפוף לקריאת תקנון זה ולמתן הסכמה לתנאיו. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה, ולקוח המבצע פעולות באתר, לרבות הזמנת מוצרים, מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הוא מסכים להוראותיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.
  • מונבטים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי מונבטים בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
  • מונבטים מזמינה את לקוחותיה לפנות אליה בכל שאלה או הבהרה אשר תעלה בקשר עם האמור בתקנון.
 4. המוצרים
  • המוצרים העומדים לרכישה באמצעות האתר הם המוצרים המיוצרים על ידי החברה בעת ביצוע ההזמנה, ועשויים להשתנות מעת לעת במגוון ובכמות. החברה אינה מתחייבת להיקף, לזמינות או למגוון כלשהו של מוצרים.
  • החברה אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה ביחס לכך. כמו כן, ייתכן כי מוצרים הקיימים במלאי החברה לא יופיעו באתר בכל עת ו/או בכלל, והלקוח מוותר על כל תביעה ו/או טענה ביחס לכך.
  • ייתכנו מקרים חריגים של טעויות ביחס למידע על המוצרים באתר, לרבות מחירם. במקרים אלו, ובכפוף לכך שטרם סופקו ללקוח המוצרים שנרכשו באתר, תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה ותדאג ליידע את הלקוח בדבר הביטול כאמור.
  • תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה, וייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ביחס לאמור.
 5. המחירים
  • המחירים המפורסמים באתר הם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח, לפי המאוחר. החברה תהיה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מפעם לפעם.
  • מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ) ואינם כוללים דמי משלוח מונבטים רשאית לפרסם באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבצעים, הטבות והנחות וכן להפסיקם בכל עת, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך וללקוחות לא תהא כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהיא בקשר עם כך.
 6. רכישת המוצרים באתר
  • הלקוח רשאי להזמין כל מוצר המוצע למכירה דרך האתר בכפוף לכמות המינימום להזמנה כמפורט באתר בעת ביצוע הרכישה.
  • הזמנת המוצרים תתאפשר באמצעות מתן כרטיס אשראי בלבד.
  • ניתן לשלם באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי למעט "דיינרס".
  • ניתן לשלם באמצעות האתר, ולחילופין ניתן לבצע תשלום טלפוני, בטלפון שמספרו 04-6904704 בימים א-ה בין השעות 08:30-15:30.
  • בעת ההזמנה יתבקש הלקוח למסור פרטים אישיים שונים וכן את פרטי כרטיס האשראי באמצעות ירכשו המוצרים. הלקוח מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים. מונבטים לא תהיה אחראית לטעות בביצוע ההזמנה הנובעת מהזנת פרטים שגויים על ידי הלקוח.
  • בשלב התשלום תבצע החברה בדיקה של כרטיס האשראי דרך חברת סליקה והעסקה תאושר בכפוף לאישור חברת האשראי בלבד. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ואו מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • הזנת פרטים כוזבים על ידי הלקוח היא עבירה פלילית, והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק והחברה שומרת לעצמה את הזכות לפתוח בהליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים במקרה כזה.
  • מונבטים אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או חסרון כיס שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מהזמנת מוצרים ו/או מאי יכולת הזמנה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, הזמנה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, הזמנה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס או פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
  • הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה.
  • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה החברה לא תישא בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
  • החברה רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר וזאת מכל סיבה שהיא, ואף אם הלקוח הזמין בעבר מוצרים באמצעות האתר.
  • מונבטים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. אספקת המוצרים
  • המוצרים מסופקים על ידי החברה בתחומי מדינת ישראל (להלן: "אזור השירות") לאזורים המפורטים באתר ואליהם בלבד. מונבטים רשאית לשנות את אזור השירות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • אספקת המוצרים כפופה לכך שהמען המבוקש מצוי בתוך אזור השירות וכי אין מניעה טכנית או אחרת לספק את המוצרים כאמור.
  • אספקת המוצרים תבוצע למען שיזין הלקוח באתר, ואליו בלבד.
  • אספקת המוצרים תבוצע בימים א-ה בין השעות הבוקר לשעות אחה"צ המוקדמות בתיאום עם הלקוח מראש (להלן: "מועד האספקה"). מובהר כי החברה תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
  • במועד האספקה על הלקוח להיות נוכח במען. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. האמור לעיל לא יחול אם הלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. החברה משקיעה את מירב המאמצים על מנת לספק את המוצרים במועד האספקה, אולם יתכנו עיכובים או שינויים של מועד האספקה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה במקרה בו מועד האספקה ישונה, ובכל מקרה הלקוח לא יהיה פטור מהתשלום עבור ההזמנה.
 8. בדיקת המשלוח

באחריות הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולבצע השוואה להזמנה ולחשבונית.

 1. שינויים וביטולים
  • באפשרות הלקוח לבטל את הזמנת המוצרים, או חלק מן המוצרים, ולהחזירם, בכפוף לתנאים הקבועים בתקנון זה.
  • את הביטול על הלקוח לבצע בתיאום שירות הלקוחות של החברה.
  • ביטול הזמנה שסופקה ללקוח תתאפשר בכפוף לכך שהמוצרים יוחזרו באריזתם המקורית שלא נפתחה מבלי שנפגמו או התקלקלו ובצירוף חשבונית מקורית.
  • את המוצרים ניתן להחזיר בתיאום עם שירות הלקוחות. לאחר החזרת המוצרים הלקוח יזוכה במחיר ששולם עבורם. ביטול הזמנת המוצרים שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.
 2. אחריות
  • הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
  • החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכוח עליון.
  • החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
 3. שימוש בפרטים
  • החברה רשאית להשתמש בפרטים שמסר לקוח במסגרת שימוש באתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר לרבות באמצעותCOOKIES בכפוף לכל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בהתאם להוראות מסמך זה.
  • החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי הלקוח. יחד עם זאת מובהר כי החברה איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.
 4. שונות
  • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמה של החברה שייך באופן בלעדי לחברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.
  • כל הודעה שנשלחה ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידו למערכת תיחשב כאילו הגיע ללקוח תוך 24 שעות; הודעה כאמור שנשלחה בדואר רגיל תיחשב כאילו הגיעה לידי הלקוח בתוך 14 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
  • על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  • מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

אודות מונבטים

"מונבטים" הינם לחמים המבוססים על חומרי גלם שאינם מכילים גלוטן בבסיסם, ללא מוצרים מן החי, ללא שמרים, ללא חומרים משמרים, ללא תוספת סוכר, ללא תוספת שמנים ושומנים, אורגניים למהדרין, כשרים למהדרין ואינם מהונדסים גנטית. חומרי הגלם: קינואה, כוסמת, עדש כתום, צהוב, ירוק, מש, דוחן וסלק.

איפה משיגים אותנו?

באפלקיציה ובאתר הבית שלנו
עם שליח עד אליכם.

ועל המדפים בחנויות:

רשת ניצת הדובדבן
רשת שופרסל במחלקות הגרין
רשת טבע קסטל
רשת אניס
מאיה בוטיק
שדה ירוק

ועוד מגוון חנויות טבע פרטיות
ברחבי הארץ